1 VILKÅR FOR NETTAUKSJON - Nordlys Auksjon

Ønsker DU å selge bilen raskt og problemfritt?

Vi hjelper deg!

VILKÅR FOR NETTAUKSJON

1.Generelt Internettsiden www.nordlysauksjon.no er en auksjonsside for kjøp og salg av eiendeler og rettigheter. Nordlys Auksjon AS, org.nr. 920 798 543, ("Nordlysauksjon.no") er rettighetshaver til www.nordlysauksjon.no. Disse "Vilkår for kjøp og salg gjennom nettauksjon på www.nordlysauksjon.no" ("Vilkårene") fastsetter budgiver ("Budgiver"), kjøper ("Kjøper"), selger ("Selger") og Nordlys Auksjon AS rettigheter og forpliktelser overfor hverandre ved budgivning samt kjøp og salg av eiendeler gjennom nettauksjon på www.nordlysauksjon.no. Partene er bundet av de til enhver tid gjeldende Vilkår, slik disse til enhver tid er tilgjengelige på www.nordlysauksjon.no ved inngivelse av budet fra Budgiver/Kjøper. Budgiver/Kjøper oppfordres til og er selv ansvarlig for å lese nøye gjennom gjeldende Vilkår før bud inngis.

2. Behandling av personopplysninger Personopplysningsloven inneholder bestemmelser om behandling av personopplysninger. Nordlys Auksjons AS behandling av personopplysninger skjer i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ved aksept av Vilkårene aksepterer du at Nordlys Auksjon AS i samsvar med bestemmelsene nedenfor benytter personopplysninger som avgis. Personlige opplysninger som avgis ved registreringen eller senere benyttes til å utarbeide skriftlig avtale om overdragelse av salgsgjenstand, i forbindelse med overlevering av salgsgjenstanden samt for å kontakte den registrerte ved behov i forbindelse med bruk av tjenestene på www.nordlysauksjon.no. De registrerte opplysningene blir videre benyttes til å oppfylle eventuelle lovpålagte forpliktelser Nordlys Auksjon AS måtte ha. Opplysningene som avgis ved registreringen eller senere vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelig for uvedkommende. Selger vil motta den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre avtale som inngås med Kjøper. Ønsker man at Nordlys Auksjon AS ikke skal dele informasjon som f.eks kjøpers navn, vennligst send e-post til nordlysauksjon@hotmail.com så vil navnet bli anonymisert. Dersom den registrerte ønsker opplyst hvilke opplysninger som er registrert, kan Nordlys Auksjon AS kontaktes pr. epost til nordlysauksjon@hotmail.com. For ytterligere informasjon om den registrertes rettigheter vises det til personopplysningslovens bestemmelser.

3. Nordlys Auksjons rolle Nordlys Auksjon AS er ikke Selger av eiendelene og rettighetene ("Kjøretøyer") som selges på www.nordlysauksjon.no. Nordlys Auksjon AS er altså ikke part i den avtale som inngås mellom Kjøper og Selger. Nordlys Auksjon AS har rollen som agent og fullmektig for Selger i auksjonsprosessen. Nordlys Auksjon AS opptrer etter fullmakt fra Selger og har blant annet rett til å akseptere og avslå bud og å ta i mot oppgjør på vegne av Selger. Ettersom salgene skjer i Selgers navn, er ikke Nordlys Auksjons rolle omfattet av kommisjonsloven.

4. Auksjonsregler

4.1 Auksjonssalg Salg gjennom www.nordlysauksjon.no er auksjonssalg og skjer i henhold til reglene i auksjonsloven og Vilkårene. Det holdes adskilte auksjoner for hver enkelt Kjøretøyer.

4.2 Auksjonsstart og auksjonsslutt For hver enkelt Kjøretøyer er det fastsatt et starttidspunkt og sluttidspunkt for auksjonen ("Budperioden"), som fremgår på www.nordlysauksjon.no. Kun bud som inngis i Budperioden vil bli registrert. Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste minuttene av Budperioden, forlenges Budperioden automatisk med et gitt antall minutter fra siste bud er mottatt. Antall minutter som blir lagt til, er spesifisert på hver enkelt auksjon.

4.3 Minstepris og utropspris Det vil fremkomme på www.nordlysauksjon.no om høyeste bud er over eller under minstepris. Budet er bindende selv om ikke minstepris blir oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom Selger aksepterer budet. Selv om minstepris er nådd ved auksjonens utløp, er ikke Selger forpliktet til å akseptere budet. Alle auksjoner har en utropspris som vil fremgå i annonsen for hver auksjon. Utropspris kan være lavere enn minstepris. Alle bud som inngis må være høyere enn eller lik utropspris for å bli registrert.

4.4 Budøkning Alle auksjoner har en definert minimum budøkning. Størrelsen på nytt bud som inngis må alltid være minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning.

4.5 Bindende bud Bindende bud er inngitt når budet er mottatt av www.nordlysauksjon.no. Alle bud inngitt gjennom Min konto registrert på www.nordlysauksjon.no anses som bindende avgitt av kontoinnehaver. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontohaver for kontoen, som faktisk har inngitt budet. Budet er bindende selv om minstepris ikke blir oppnådd. Ethvert bud er bindende inntil: * Nytt og høyere bud er registrert mottatt på www.nordlysauksjon.no, * Nordlysauksjon.no har avslått budet på vegne av Selger, eller * Auksjonen er kansellert. * *

4.6 Merverdiavgift, salgsomkostninger, heftelser mv. * * Budgiver vil senest ved utfylling av budskjema få opplyst den totale kjøpesummen budet vil gi dersom budet blir akseptert av Selger, inkludert eventuell merverdiavgift og eventuelle salgsomkostninger. * * Alle motorvogner selges fri for tinglyste panteheftelser med mindre annet er opplyst. Eventuelt skyldige avgifter, omregistreringsavgift og ikke tinglyste heftelser i Salgsgjenstanden er Kjøpers ansvar og kommer i tillegg til Kjøpesummen. Eventuell EU-godkjennin Kjøpers ansvar. Sletting av heftelser kan i enkelte tilfeller ikke skje før bilen er solgt. Dette for å forhindre at det påløper tinglyste panteheftelser i perioden objektet er for salg. Sletting panteheftelser kan ta fra 1-4 uker og blir utført av oppdragsgiver eller av vår oppgjørs avdeling. Ved spørsmål angående pant/heftelser, send epost til nordlysauksjon@hotmail.com.

4.7 Selgers rett til å avslå bud Selger har rett til, uten begrunnelse, å avslå ethvert bud, også høyeste bud. Dette gjelder også dersom minstepris er oppnådd. 4.8 Bindende avtale Bindende avtale om overdragelse av Kjøretøyer, herunder Vilkårene, er inngått når Nordlys Auksjon AS på vegne av Selger har akseptert Budgivers bud. Budgiver som har høyeste bud ved utløp av Budperioden vil i løpet av 2 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) beregnet fra første virkedag etter at Budperioden har utløpt få tilbakemelding pr. epost fra Nordlys Auksjon AS på hvorvidt budet er akseptert eller avslått av Selger. Bud aksepteres vanligvis ved at Nordlys Auksjon AS på vegne av Selger sender avtale til Kjøper for Kjøpers signatur. Dersom Budgiver ikke har mottatt tilbakemelding/avtale innen nevnte frist, er dette ikke å anse som at budet er akseptert. Dersom Budgiver etter utløpet av fristen ikke har mottatt aksept av budet, kan Budgiver trekke sitt bud. Budet må eventuelt trekkes ved å sende epost til nordlysauksjon@hotmail.com, og Budet er bindende inntil eposten med trekk av bud er mottatt av Nordlys Auksjon AS på vegne av Selger. Nordlys Auksjon AS sender vanligvis avtale om overdragelse av Kjøretøyer til Kjøper for Kjøpers signatur. Avtalen skal umiddelbart undertegnes av Kjøper. Signert avtale skal returneres pr. faks eller epost til Selger v/ Nordlys Auksjon AS innen 48 timer fra Kjøper har mottatt avtalen. Kjøper er klar over at bindende avtale er inngått allerede ved aksepten av budet, og altså uavhengig av om selve avtalen signeres av Kjøper. Manglende retur av signert avtale fra Kjøper berettiger imidlertid Selger til, for Kjøpers regning, å nekte overlevering av Kjøretøyer, selv om Kjøper har betalt Kjøpesummen.

4.9 Kjøpesummen Det aksepterte budet, inkludert eventuelle salgsomkostninger og eventuell merverdiavgift, utgjør endelig kjøpesum («Kjøpesummen").

4.10 Betaling av Kjøpesummen Kjøper plikter, med mindre annet er uttrykkelig avtalt, å innbetale Kjøpesummen til bankkonto oppgitt av Nordlys Auksjon AS i løpet av to virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet.

4.11 Konsekvens av manglende betaling - heving, erstatning, bruddgebyr mv. Dersom hele Kjøpesummen ikke er betalt senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) fra Kjøper har mottatt aksept av budet, anses Kjøper å ha misligholdt sin betalingsforpliktelse vesentlig. Selger har som følge av slik forsinkelse rett til å heve avtalen om overdragelse av Kjøretøyer. Kjøper er ansvarlig for Selgers eventuelle økonomiske tap. Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldene forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17.desember 1976 nr. 100). Dersom Kjøper hever avtalen med Selger, plikter Kjøper å betale et standardisert bruddgebyr til Nordlys Auksjon AS. Betaling av bruddgebyr utelukker ikke at Selger senere og i tillegg kan kreve at Kjøper erstatter lidt økonomisk tap utover bruddgebyret. Bruddgebyret utgjør følgende beløp: 15% av kjøpesum - i bruddgebyr.

4.12 Stansing av auksjoner - rett til å utestenge brukere - rett til å kansellere auksjoner Nordlys Auksjon AS står fritt til å stenge enhver auksjon på www.nordlysauksjon.no når som helst og uten begrunnelse. Nordlys Auksjon AS står fritt til å utestenge enhver bruker av www.nordlysauksjon.no uten ytterligere begrunnelse. Nordlys Auksjon AS står fritt til å kansellere enhver auksjon på www.nordlysauksjon.no, også i Budperioden.

4.13 Ulovlige bud Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jf. konkurranselovens § 10. Falsk budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

5. Overlevering av salgsgjenstanden Kjøper vil motta bekreftelse fra Nordlys Auksjon AS når Kjøpesummen er registrert innbetalt til Selger v/ Nordlys Auksjon AS. Bil kan hentes så snart som vi får bekreftelse om innbetaling. Kjøper plikter å hente Kjøretøyer der den befinner seg (den i annonsen angitte lokasjon) senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt. Kjøper plikter senest ved overlevering å signere og utlevere til Selger all nødvendig dokumentasjon i forbindelse med kjøpet, herunder skriftlig kjøpsavtale og eventuell salgsmelding (vognkortet del 2). Overlevering anses skjedd når Kjøper har avhentet Kjøretøyer der den befinner seg. Eventuelle kostnader som påløper for å få Kjøretøyer overlevert og overført til Kjøper, bæres av Kjøper og er Kjøpers ansvar. Dersom Kjøretøyer ikke avhentes innen ovennevnte frist, plikter Kjøper å erstatte de kostnader Selger blir pådratt for å søke å sikre Kjøretøyer på en forsvarlig måte frem til Kjøper avhenter Salgsgjenstanden. Kjøper er også forpliktet til å dekke de kostnader Selger blir påført som følge av at Kjøretøyer ikke er hentet innen avtalt tid. I et slikt tilfelle har ikke Kjøper krav på å få Kjøretøyer utlevert før også disse kostnadene er betalt. Dersom Kjøretøyer ikke er avhentet innen ovennevnte frist, står Nordlys Auksjon AS på vegne av Selger fritt til å heve avtalen med Kjøper. Risikoen for Kjøretøyer går over på Kjøper ved overlevering, dog senest 5 virkedager (mandag til fredag med unntak for helligdager) etter at Kjøper har mottatt aksept av budet, med mindre annet overleveringstidspunkt er uttrykkelig avtalt. Med mindre annet er opplyst, har ikke Selger besørget Salgsgjenstanden forsikret. Selger tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i kjøpsloven § 54 (4) og forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

6. Varene selges «som det er», «som reparasjons objekt».

6.1 «som det er», «som reparasjons objekt» Kjøretøyer selges "som den er" uten ansvar for Selger for mulige skjulte og/ eller åpenbare feil og mangler. Selger svarer således ikke for eventuelle feil eller mangler ved Kjøretøyer, herunder, men ikke begrenset til, feil eller mangler ved kvalitet, kvantitet, fullstendighet, anvendelighet, skjulte feil eller mangler, eller lignende. Kjøretøyer som selges på auksjon, selges i den stand de befinner seg i ved utbud og står for kjøpers regning og risiko ved tilslaget. Kjøper skal undersøke salgsobjektet grundig før kjøp finner sted, og er selv ansvarlig for eventuelle feil eller mangler. Kjøretøyets tilstand, funksjoner eller historie er ikke sjekket av Nordlys Auksjon AS. Bilene selges derfor som reparasjons objekter / delebiler. Kjøper har også anledning til å være tilstede under selve auksjonen. For enkelte av bilene foreligger det en verdivurdering som også beskriver litt om bilens tilstand. Denne kan kjøper se igjennom ved å ta kontakt med Nordlys Auksjon AS. Det er budgivers risiko dersom det legges inn bud uten at salgsobjektet er besiktiget, testet og prøvekjørt. Besiktigelse, testing, osv. avtales 3 dager før oppmøte. Nordlys Auksjon AS innestår for at eventuelle pengeheftelser som måtte være registrert på kjøretøyer på salgstidspunktet, blir innfridd og slettet. Kjøper fraskriver seg, med unntak for tilfeller der preseptorisk lovgivning hindrer dette, enhver rett til å fremme erstatningskrav i tilknytning til salget og avtalen, samt enhver rett til å kreve at Selger eller Nordlys Auksjon AS tilbakebetaler hele eller deler av Kjøpesummen på bakgrunn av krav om heving eller prisavslag. Dette medfører blant annet at Kjøper overfor Selger eller Nordlys Auksjon AS ikke kan gjøre gjeldende krav om dekning av direkte eller indirekte tap, andre følgeskader eller tap, eller krav om dekning for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan og når skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte). Kjøper aksepterer de undersøkelser, eventuelt også manglende undersøkelse, Kjøper har gjort av Kjøretøyer som tilstrekkelige til å kjøpe Kjøretøyer. Den risiko Kjøper tar ved å kjøpe Kjøretøyer uten ytterligere kunnskap om Kjøretøyer, er hensyntatt i Kjøpers bud og dermed i Kjøpesummen.

6.2 Kjøpers besiktigelse/undersøkelse Alle Kjøretøyer blir lagt ut for salg «som den er». Selger forutsetter derfor at kjøper gjør nødvendige undersøkelser av Kjøretøyer på angitt lokasjon før kjøper velger å akseptert Kjøretøyer «som den er» før kjøper inngir bindende bud etter punkt 4.5 Bortsett fra endelig pris på salgsobjektet, som bestemmes gjennom auksjonen, er avtalen å anse som ferdig fremforhandlet ved kjøperens aksept av Kjøretøyer på angitte lokasjon. I og med at avtalevilkårene for øvrig er ferdig fremforhandlet før nettauksjonen starter kommer «lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom fast forretningslokale» ikke til anvendelse. Dersom kjøper velger å inngi bud uten å ha besiktige Kjøretøyer og akseptert denne «som den er» på lokasjonen er dette kjøpers risiko. Kjøper kan følgelig ikke fremme noen krav mot selger eller Nordlys Auksjon AS som følge av at kjøper ikke har gjort nødvendige undersøkelser av salgsobjektet, herunder kan ikke kjøper påberope at kjøpsavtalen er en fjernsalgsavtale. Se også punkt 6.1

7. Nordlys Auksjons ansvar Nordlys Auksjon AS har ikke kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av varer og tjenester som selges, eller riktigheten av oppgitte opplysninger for øvrig. Nordlys Auksjon AS gjennomfører ikke en forhåndsvurdering av varer og tjenester som selges med mindre annet er opplyst. I den utstrekning annet ikke følger av preseptorisk lov, frafaller Kjøper ethvert krav mot Nordlys Auksjon AS, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse eller sammenheng med ethvert salg som skjer via www.nordlysauksjon.no, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav i forbindelse med beskrivelsen av Kjøretøyer, inngivelse eller manglende registrering av bud, samt ikke gjennomførte eller gjennomførte handler. Nordlys Auksjon AS er ikke ansvarlig for eventuelt mislighold fra Kjøper eller Selgers side av avtalen mellom Kjøper og Selger. Verken Budgiver, Kjøper eller Selger kan gjøre noe krav gjeldende mot Nordlys Auksjon AS som følge av datafeil, nedetid, tap av data eller andre tekniske problemer ved www.nordlysauksjon.no. Nordlys Auksjon AS er ikke ansvarlig overfor Kjøper eller annen tredjepart for indirekte tap og/eller andre følgeskader eller tap, tap av data, profitt, inntekter, utbytte, omsetning eller annet, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (hva enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på avtalen eller har skjedd på annen måte).

8. Salgspant Selger har salgspant i Salgsgjenstanden til sikkerhet for Kjøpesummen med tillegg av renter, forsinkelsesrenter og omkostninger, jf. panteloven § 3-14 flg.

9. Motregning Betaling av Kjøpesummen kan ikke motregne med eventuelle krav Kjøper har mot Selger.

10. Kjøpers rettigheter Nordlys Auksjons ansvarsfraskrivelser berører ikke de rettigheter norsk preseptorisk lovgivning gir en Kjøper som er forbruker.

11. Annet

11.1 Tillatelser Kjøper innestår og er ansvarlig for at Kjøper har alle eventuelle tillatelser som måtte være nødvendig for å overta Kjøretøyer. I den grad slik tillatelse må skaffes, er Kjøper selv ansvarlig for å innhente og bekoste dette.

11.2 Lovvalg og verneting Alle handler gjennom www.nordlysauksjon.no anses gjennomført i Norge. Disse Vilkår og Vilkårenes tolkning er undergitt norsk rett, med Selgers hjemting som rett verneting.

Uppload of website...